Namiestnictwo Harcerek

zjedź w dół

11 z 16 elementów skautingu: cele i wymiary

czyli co chcemy w skautingu osiągnąć (5 celów) i w jakich okolicznościach (6 wymiarów)

 

 

5 celów skautingu

realizowanych w zastępie np. poprzez

zdrowie i sprawność fizyczna - dbałość o zdrowie, higienę osobistą, kulturę fizyczną i sport oraz szacunek dla przyrody

zbiórki na świeżym powietrzu, gimnastyka poranna, zdrowe potrawy, czysty i zadbany mundur, ziołolecznictwo, skompletowanie apteczki, codzienna toaleta, zawody sportowe

zmysł praktyczny - rozwijanie umiejętności praktycznych, zaradności i gospodarności

rozpoznawanie roślin, zwierząt, gwiazd, kierunków świata, nauka węzłów, pionierka, rzeźbienie w drewnie, szycie, ułożenie jadłospisu, gotowanie na ogniu, robienie ozdób, posługiwanie się mapą, szkic topograficzny, przewidywanie pogody

charakter - dbałość o zdobywanie wiedzy w szkole i poza nią, kształtowanie charakteru i przygotowanie do wykonywania zawodu

śpiew, ekspresja, stroje, znajomość symboli np. krzyż FSE i krajów należących do FSE

służba - okazywanie szacunku, niesienie pomocy, rozwijanie przyjacielskich kontaktów z młodymi ludźmi z innych krajów europejskich, nauka języków obcych, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

znajomość historii i postaci skautingu, historii Polski, historii mojego miejsca zamieszkania, zwyczajów, tradycji, świąt, służba przy grobie, pomoc w nauce, korespondencja z zastępem z zagranicy

Bóg - poznanie i praktykowanie swojej wiary

Modlitwa Harcerki, przed zbiórką, przed i po posiłku, znajomość postaci świętych i papieży, świąt kościelnych, kalendarza liturgicznego, części Mszy św., uczestniczenie w nabożeństwach – majówka, Droga Krzyżowa, różaniec, wybór patronki zastępu, Apel Ewangeliczny

Cel „Bóg”, czyli rozwijanie życia religijnego, jest celem najważniejszym a zarazem najbardziej subtelnym i realizowanym w sposób bardzo naturalny, tzn. realizacja tego celu w naturalny sposób przenika zajęcia i życie zastępu, nie jest „duchowym dodatkiem” czy czymś sztucznie narzucanym.

 

Cele możemy spokojnie realizować dzięki sprzyjającym, istniejącym w skautingu okolicznościom, a mianowicie dzięki 6 wymiarom skautingu:

• przyroda (to tu realizowane są wszystkie zajęcia skautowe; obcowanie z przyrodą uczy wrażliwości, poznania Stwórcy poprzez Jego dzieła, daje poczucie wolności i daje realną przestrzeń działania)

• zastęp (podstawowa i najważniejsza jednostka, w której kształtuje się charakter; każdy  jego członek powinien czuć się za niego odpowiedzialny; zastęp rywalizuje z innymi zastępami;  ponosi odpowiedzialność i działa jako całość)

• Prawo (kodeks honorowy, który reguluje życie skauta. Nakaz „rób tak!”. Określa co uważa się za dobre, a co za złe i czego oczekuje się od skauta. Jego przestrzeganie wpływa na kształtowanie charakteru.)

• leśna szkoła wychowania obywatelskiego (przestrzeń skautingu umożliwia wychowanie przyszłych obywateli – czynnych, wiernych społeczeństwu, oddanych, chętnych do służby, wprowadzających w życie zasady wolności, honoru, sprawiedliwości)

• Przyrzeczenie („bilet wstępu”, „start” przygody harcerskiej; wyraz wychowania pozytywnego: Wymagam tego od ciebie, bo obiecywałeś podczas Przyrzeczenia)

• Europa (nawiązywanie do wartości chrześcijańskiej Europy, idei braterstwa)

Zgodnie z KKK rozwój człowieka powinien przebiegać całościowo, tzn. należy dbać o jego wymiar społeczny, duchowy, fizyczny, intelektualny (co odpowiada 5 celom: służba, Bóg, zdrowie, zmysł praktyczny i charakter). Skauting jest zatem propozycją dodatkowej aktywności dziecka poza szkołą, gdzie rozwój jest całościowy i dostosowany do potrzeb wiekowych i rozwojowych młodych.

Back to Top